ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาอำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

อำเภอหนองโดน เป็นอำเภอขนาดเล็ก แยกออกมาจากอำเภอบ้านหมอ พ.ศ. 2511 โดยกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้ท้องที่ตำบลหนองโดน บ้านกลับ และตำบลดอนทองจัดตั้งขึ้นเป็นกิ่งอำเภอหนองโดนเมื่อวันที่  28  มิถุนายน 2511 และเป็นอำเภอหนองโดนในปี พ.ศ. 2535  แบ่งการปกครองออกเป็น   4 ตำบล ได้แก่ ตำบลดอนทอง หนองโดน บ้านกลับ และบ้านโปร่ง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาประมาณ 95 % และอีก 5 % ประกอบอาชีพทำพืชไร่ ภาษาที่ใช้ส่วนใหญ่ใช้ภาษาพื้นบ้าน       (ไทยพรวน) ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีงานประเพณีไทยพรวนเป็นประจำของทุกปี มีประเพณีการ ทำบุญตามพระพุทธศาสนาในเดือนต่างๆ ที่สืบสานต่อเนื่องกันมา มีความเป็นอยู่แบบเครือญาติผูกพันและพึ่งพาอาศัยกันให้ความเคารพนับถือพระสงฆ์ ผู้อาวุโสและผู้นำชุมชน ทำให้หมู่บ้านชุมชนมีความสามัคคี  การใช้ชีวิตประจำวันเป็นอยู่ง่ายๆ หมู่บ้านชุมชนไม่มีการลักขโมย อำเภอหนองโดนจึงมีความเป็นอยู่อย่างสงบสุข    เนื้อที่อำเภอหนองโดนมีพื้นที่ทั้งหมด 47,327 ไร่ หรือ 75.72 ตารางกิโลเมตร

          อำเภอหนองโดนตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพมหานครระยะทางประมาณ 148 กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัด ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร

ปัจจุบันจำนวนตำบล มีทั้งหมด  4 ตำบล 34 หมู่บ้าน

 1.   ตำบลหนองโดน       แบ่งเขตการปกครองเป็น  11  หมู่บ้าน
 2. ตำบลบ้านกลับ        แบ่งเขตการปกครองเป็น  10  หมู่บ้าน
 3. ตำบลดอนทอง        แบ่งเขตการปกครองเป็น    8   หมู่บ้าน
 4. ตำบลบ้านโปร่ง แบ่งเขตการปกครองเป็น    5   หมู่บ้าน

 

มีพื้นที่ติดต่อกับพื้นที่อื่นๆ ดังนี้

ทิศเหนือ                    ติดต่อกับ  อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี

ทิศตะวันออก               ติดต่อกับ  อำเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี

ทิศตะวันตก                ติดต่อกับ  อำเภอดอนพุด อำเภอบ้านหมอ  จังวัดสระบุรี  และอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

ทิศใต้                       ติดต่อกับ  อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

ประวัติกรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2504 กระทรวงเกษตรได้เสนอโครงการจัดตั้งกรมส่งเสริมการ เกษตร ไปยังคณะรัฐมนตรีแยกเป็น 2 แผน แผนที่หนึ่ง ขอจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการเกษตร ซึ่งถือว่าเป็นแผนขั้นเตรียมการก่อนจัดตั้งกรม คือเตรียมทั้งการวางแผนงาน วางอัตรากำลังคน ปรับปรุงวิชาการ เปลี่ยนทัศนคติเจ้าหน้าที่ ตลอดจนรูปบริหาร และการแก้ไขพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวงทบวงกรม เพื่อจัดตั้งกรมในแผนขั้นที่ สอง ซึ่งคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2504 เห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงเกษตรเสนอ
ต่อมาก็ได้มีคำสั่งกระทรวงเกษตรตั้งสำนักงาน ส่งเสริมการเกษตรขึ้นเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2505 เพื่อเตรียมการ
ต่างๆ ดังได้กล่าวมาแล้ว และก็ได้ปฏิบัติการ ในรูปงานส่งเสริมการเกษตรตามแนวใหม่ไปพลางพร้อมกันนั้น ก็ได้รายงาน ผลก้าวหน้า
ต่อคณะรัฐมนตรีเป็นครั้งคราว จนถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2505 ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ได้พิจารณา รายงานของ สำนักงาน
ส่งเสริมการเกษตรแล้วมีคำสั่งว่า น่าจะตั้ง เป็นกรมได้ และได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีได้ทราบ ระยะนี้อธิบดีทุกกรม ก็ต้องรับภาระหนัก
ในการประชุมปรึกษา เพื่อให้ได้สถาบันที่เหมาะสมและ ทันสมัย และพร้อมที่จะต้องชี้แจงเจ้าหน้าที่วิเคราะห์จากหน่วยงานต่าง ๆ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงบประมาณ กระทรวง การคลัง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ และคณะที่ปรึกษา ระเบียบบริหารทั้งระดับอนุกรรมการและกรรมการใหญ่ การแก้ไข ปรับปรุง ชี้แจง โต้ตอบได้ ดำเนินการ
อย่างค่อยเป็นค่อยไป ผลที่สุดก็ผ่านการพิจารณา ของคณะที่ปรึกษาระเบียบบริหาร เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2509 แต่ให้เรียก
ชื่อ กรมแพร่ขยายการเกษตร โดยโอนงานส่งเสริมการเกษตรจากทุกกรมใน สังกัดกระทรวงเกษตรมาร่วมอยู่ในกรมนี้ ส่วนเจ้าหน้าที่ให้เรียกพนักงานแพร่ ขยายจังหวัดและอำเภอ เมื่อผ่านการพิจารณาของคณะที่ปรึกษาระเบียบบริหาร แล้ว ประธานคณะที่ปรึกษาระเบียบบริหารก็ได้นำเสนอต่อ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี แต่ข้อความในหนังสือชื่อกรมได้เปลี่ยนไปจาก กรมแพร่ขยายการเกษตร เป็นกรมบริการเกษตร ส่วนเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาคให้ยุบกสิกรรมจังหวัด – อำเภอ เป็น เกษตร จังหวัด เกษตรอำเภอ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบด้วยในหลักการ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2510 และต่อมา กระทรวงเกษตรได้เสนอร่างพระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม เพื่อขออนุมัติและขอให้คณะที่ปรึกษากฎหมายช่วย พิจารณาก่อนส่งสภาร่างรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา พร้อมกันนั้นก็ได้ขอเปลี่ยนชื่อกรมบริการเกษตร เป็น กรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งคณะรัฐมนตรีก็ได้รับหลักการ ร่างพระราชบัญญัติและอนุมัติให้แก้ไขชื่อได้ตามที่กระทรวงเกษตรเสนอ เมื่อวันที่
25 กรกฎาคม พ.ศ. 2510
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2510 เพื่อขอตั้ง กรมส่งเสริมการเกษตรนี้ ได้เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2510 ที่ประชุมลงมติรับหลักการและได้ประกาศใช้เป็นกฎหมายให้ ตั้งกรมส่งเสริมการเกษตรได้เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2510

 • (1) สำนักงานเลขานุการรัฐมนตริ
 • (2) สำนักงานปลัดกระทรวง
 • (3) กรมกสิกรรม
 • (4) กรมการข้าว
 • (5) กรมประมง
 • (6) กรมปศุสัตว์
 • (7) กรมป่าไม้
 • (8) กรมส่งเสริมการเกษตร