วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

It’s also very helpful https://affordable-papers.net/ to access them on line and also keep track of their latest articles and announcements.