บทบาทหน้าที่

ภารกิจหน้าที่หน่วยงาน
ภาระกิจอำเภอ 

1. วางแผนและส่งเสริมการวางแผนการผลิตการเกษตรในอำเภอ
2. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจเกษตรของชุมชน
3. ส่งเสริมและประสานถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต การจัดการผลผลิตพืช ประมง และปศุสัตว์
4. ให้บริการและส่งเสริมอาชีพการเกษตรทุกสาขา
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

บทบาทการปฏิบัติงานในพื้นที่
1. ยึดเกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมและให้บริการทางการเกษตร
2. เน้นบทบาทในการเป็นที่ปรึกษาการพัฒนาอาชีพ และประสานการส่งเสริมการผลิต/การจัดการผลผลิต/การถ่ายทอดเทคโนโลยีในพื้นที่ โดยใช้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรรวมทั้งองค์กรเป็นกลไกสำคัญในการปฏิบัติงาน
3. เน้นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรเป็นหลัก เพื่อให้เกษตรกรมีความสามารถในการบริหารจัดการวางแผนการผลิตได้ด้วยตนเอง
4. กำหนดการออกเยี่ยมศูนย์บริการฯ และองค์กรเกษตรกร เพื่อทราบปัญหา และความต้องการและนำมาใช้ในการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้บริการ และเผยแพร่ข่าวสาร สถานการณ์และการเตือนภัย
5. ให้บริการเกษตรกรครอบคลุมทุกสาขาอาชีพการเกษตร รวมถึงการติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้บริการแก่เกษตรกร
6. จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรประจำตำบลที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และบูรณาการกับพื้นที่และหน่วยงานอื่น
7. จัดทำแผนการปฏิบัติงานรายบุคคลที่สอดคล้องกันทั้งสำนักงาน เช่น แผนถ่ายทอด
เทคโนโลยี แผนการเยี่ยม เป็นต้น

After all, obtaining a lot of work to perform wouldn’t be ideal once you’re already overwhelmed

However, if you’re a student with no specific subject in mind, you may use the essay writing services to compose a composition in a really free essay help online brief length of time and receive a fantastic grade in it.

with duties.